محمد آیتی، اقتصاد۲۴- فرصت سه ساله گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» به ایران به سر رسید و حال نام ایران دوباره در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته است. هرچند پس از خروج آمریکا از برجام و ...

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدام FATF برای قرار دادن ایران  در لیست سیاه تصمیم سیاسی بود، گفت: همه باید کمک کنند که این موضوع تبدیل به نوسان سیاسی اثرگذار ...