هیچ‌کس از آمار دقیق مبتلایان و قربانیان این بیماری اطلاع دقیقی ندارد. اما نماینده رشت در مجلس ایران می‌گوید: «براساس شواهد و قرائن و اطلاعاتی که به ما رسیده تعداد افراد درگیر و فوت‌شده براثر این بیماری بیشتر از رقمی است ...