هر ساله با اتمام تعطیلات رسمی ابتدای سال بازار خودرو نیز فعالیت خود را هر چند نه به صورت جدی، آغاز می کرد و گروهی از خریداران از فرصت خلوتی خیابان ها استفاده کرده به بازار خودرو مراجعه می کردند ...