اداره حمایت از امور پناهندگی در اتحادیه اروپا (EASO) می‌گوید، تعداد متقاضیان پناهجویی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۱درصد کاهش یافته است. این اداره با اشاره به ۵۲۱هزار رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های پناهجویی می‌افزاید ...