رئيس كل بانك مركزی، ورود ۱۸۰ هزار بسته دارویی به ایران را "نمایش دارویی" سوئیس نامید و گفت که واردات دارو و ملزومات پزشکی ایران در۱۰ ماه گذشته، دو هزار برابر حجم واردات دارویی از سوئیس است. به گفته عبدالناصر ...