شیوع کرونا در ایران و کسادی بازار کسب و کار، زندگی و سفره میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بیش از همه کسانی آسیب دیده‌اند که جایی استخدام نیستند، بیمه ندارند و دخل و خرج‌شان روزانه است. حسن ...