علی صوفی  اظهار کرد: کرونا یک پدیده نادر و غیرمترقبه‌ای است که تا الان نظام موجود را به چالش کشیده است؛ بویژه نظام سرمایه داری را که برای کسب سود بیشتر و انباشت پول و سرمایه بیشتر قدرت را هم ...