چیرو ایموبیله دیدار با بلژیک را بسیار سخت و حساس توصیف کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، چیرو ایموبیله مهاجم ایتالیا قبل از دیدار برابر بلژیک گفت: من اعتماد همه را احساس می کنم، اکنون واقعاً احساس ...