یک کارشناش ارشد مسائل بین الملل ، با بیان این که اگر وزیر امور خارجه بعدی رویکردی «ضد تحریم و طرفدار برجام» نداشته باشد،حتی رابطه راهبردی با چین و روسیه هم به شدت تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت،گفت : بهتر وزیر ...