وزیر کشاورزی دانمارک در پی جنجال ناشی از کشتار میلیون‌ها راسو استعفا کرد. علت امر، اعتراض پارلمان به قلع و قمع عمومی راسوها و عدم توجه به جداسازی و حفظ حیوانات سالم بود. سوال احزاب چپ حامی دولت اقلیت این بود که طبق ...