کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد، با پیشنهادات جدید شامل دیپورت مؤثر پناهجویانی که پاسخ منفی گرفته‌اند مذاکرات به بن‌بست رسیده اصلاحات پناهندگی را تحرک بخشد. در این طرح پیشنهادی که در بروکسل ارائه شده مسئله حمایت از کشورهایی مانند یونان و ...