روزنامه آلمانی "ولت آم زونتاگ" با استناد به آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF)  روز یکشنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) گزارش داد که تعداد پناهجویان چینی در آلمان افزایش یافته است. طبق آماری که اداره بامف منتشر کرده ...