پلیس ژاپن در منزل یک پستچی در نزدیکی توکیو، پایتخت این کشور حدود ۲۴ هزار نامه و بسته پستی توزیع نشده پیدا کرد. به گزارش ایسنا، این فرد ۶۱ ساله که سال گذشته از اداره پست ژاپن اخراج شد در ...