ناسا با انتشار یک ویدئو، از به تحقق پیوستن رویایی گفته که در ماموریت "آرتمیس" ممکن خواهد شد. به گزارش ایسنا، ناسا یک ویدئو منتشر کرد که فعالیت‌های از گذشته تا حال  این سازمان را به تصویر می‌کشد. در این ...