دارنده مدال نقره مسابقات جهانی امارات در پرتاب نیزه  گفت: چهار سال است که از مسئولین فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک درخواست نیزه مناسب و استاندارد را دارم که متأسفانه تا به امروز هیچ کسی به درخواست من پاسخ مثبت ...