مطابق قاعده و روالی که برای تعیین جانشین پادشاه عربستان سعودی تا کنون مرسوم بوده محمد بن سلمان، معروف به "ام‌بی‌اس"، نه می‌توانست ولیعهد باشد و نه اجازه داشت بر تخت پادشاهی بنشیند. دو قاعده اصلی جانشینی در دربار پادشاهی سعودی، ...