نوانديش: به دنبال انتقادات تند و تيز نقوى حسينى رييس ستاد انتخاباتى سعيد جليلى در انتخابات ١٣٩٢ در استان تهران، نماينده اصولگراى پيشين ورامين و سخنگوى كميسيون امنيت ملى در مجلس دهم در نقد قاليباف، مجتبى ذوالنورى و مخالفان برجام، ...