در میان آزادشدگان خبرنگاران و دانشجویانی دیده می‌شوند که در چارچوب ۱۹ پروند قضایی طی چهار سال گذشته دستگیر شده بودند. این خبر را رمضان محمد، وکیل دعاوی در اختیار خبرگزاری آلمان گذارده است. دستور آزادی این افراد را دادگاه ...