شنبه گذشته با قطعیت روشن شد که شهروندان آمریکا جو بایدن را برای ریاست‌جمهوری آینده کشورشان برگزیده‌اند. کرستن کنیپ از دویچه وله آلمانی در توضیح واکنش و انتظارات ایران ابتدا به "پیام صادقانه‌" ظریف به رهبران کشورهای همسایه در شبکه توییتر ...