تبعیض نژادی، مذهبی یا قومیتی در سوییس از نظر قانونی جرم تلقی می‌شود اما قوانین این کشور تا کنون، تبعیض علیه دگرباشان جنسی را جرم‌انگاری نکرده بودند. روز یکشنبه ۹ فوریه (۲۰ یهمن)، رفراندومی به این منظور در سوئیس برگزار ...