نجف دریابندری در قطعه ۱۲، ردیف ۳، شماره ۷۴ بهشت سکینه کرج و در کنار مزار همسرش، فهمیه راستکار به خاک سپرده شد. این مراسم به دلیل شرایط واگیر بیماری کرونا تنها با حضور خانواده و نزدیکان این مترجم برگزار شد. دریابندری ۱۵ اردیبهشت در ...