دولت هند با شناسایی نخستین موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشور تدبیرهای سخت‌گیرانه‌ای را در دستور کار قرار داد که پیامد آن، به خصوص برای قشرهای فقیر و کارگران روزمزد هر روز آشکارتر می‌شود. هند با حدود ...