دکتر مصطفی ادیب نخست وزیر جدید لبنان در حال رایزنی برای تشکیل کابینه‌ای قوی از تکنوکرات‌ها برای ترمیم جراحت عمیق انفجار بندر بیروت است. او سکاندار اداره کشوری بحران‌زده و در آستانه فروپاشی کامل اقتصادی شده که هم وارث یک ...