هر روز اسناد و شواهد بیشتری پیرامون سرکوب مسلمانان ایغور در چین منتشر می‌شود. دولت چین به رغم اعتراضات گسترده جهانی، در راستای نفی هویت این اقلیت دینی حرکت می‌کند و مسلمانان ایغور را سرکوب کرده و به زندان می‌اندازد. ...