بازبینی فیلم مسابقه عباسعلی حاکی از آسیب شدید زانوی چپ و احتمالا پارگی رباط صلیبی و یا مینیسک این کاراته کا است. ▫️اعضای کادر فنی تیم ملی امیدوارند نتیجه ام آر آی و معاینات کاملتر،خلاف این باشد زیرا در غیر ...