در یک تظاهرات علیه محدودیت‌های کرونا در شهر کاسل برخوردهای شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس صورت گرفت. به گفته پلیس، هزاران نفر در مرکز شهر دست به یک راهپیمایی بدون مجوز زدند بی آنکه به تذکرات پلیس اعتنا کنند. ...