کاظم موسوی بجنوردی، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت: اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در این است که با کلمه فکر می‌کنیم و اگر کلمه نباشد قادر به فکر کردن نیستیم. هرکلمه در طول تاریخ بعد از ده‌هاهزارسال تجربه زیسته انسان شکل می‌گیرد و ...