یک وکیل دادگستری تاکید کرد ک هتاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کاهش اطاله دادرسی موثر است. به گزارش ایسنا، دوشنبه 14 بهمن مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور رئیس دستگاه قضایی و رئیس دادگستری کل ...