مجمدجواد حق شناس روز یکشنبه در دویست و دومین جلسه شورای شهر تهران توضیح داد: امروز اهمیت گردشگری بر کسی پوشیده نیست و حتی در کوچکترین سکونت گاه های کشور این موضوع مورد توجه است اما در شهر تهران داستان ...