اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک جلسه خود را در دو فدراسیون کاراته و دو و میدانی برگزار کردند. به گزارش ایسنا  و به نقل از کمیته ملی المپیک،  نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دو بخش و در ...

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: مجمع کمیته ملی المپیک قانونی بود و تعداد اعضای المپیکی به بقیه اعضا برتری داشت. کیکاوس سعیدی در گفتگو با ایسنا درباره ی اینکه تعداد فدراسیون های المپیکی باید نسبت به بقیه اعضا در مجمع ...