به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، صنایع دفاعی باید در تولید قطعاتی که تکنولوژی ساخت آن‌ها پیچیده است، ورود کنند. آرش محبی‌نژاد در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با ورود صنایع دفاعی برای کمک به صنعت قطعه‌سازی در ...