بیماری کرونا نه تنها بیشترین فشار اقتصادی را بر بخش‌های فقیر در ایران زده، بلکه آنها را در صف اول قربانیان بیماری کرونا قرار داده است. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه ۲۳ فروردین در ...