حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی با بیان جامعه شناسی مقاومت در آیات قرآن کریم گفت: ما می توانیم آیات جبهه مقاومت را در شرایط کنونی بر کسانی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا و به عنوان مدافعان ...