صدور چک در وجه حامل از ۵ فروردین نخستین روز کاری سال ۱۴۰۰ ممنوع است. براساس قانون جدید چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. همچنین ...