به گزارش رسانه های خبری، در نامه عبدالله دوم به الخصاونه آمده است: شما در برابر مسئولیتی بزرگ و شرایطی استثنایی قرار دارید که بر اساس آن دولت و تمامی نهادهای آن باید به طور یکپارچه در قول و عمل ...

بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) ...