فوتبال‌دستی گاهی تنها به عنوان یک وسیله سرگرمی محسوب نمی شود و به یک شی گرانقیمت و شکیل تبدیل می شود. به گزارش ایسنا و به نقل از آس، امروزه فوتبال‌دستی تنها برای سرگرمی مورد استفاده قرار نمی گیرد و ...