بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد پاندمی کرونا بشریت را دهه‌ها در کاهش فقر، مقابله با کمبود امکانات درمانی، بهداشتی و آموزشی به عقب رانده است. سال ۲۰۱۵ میلادی، یعنی پنج سال پیش، جامعه جهانی دستیابی به این اهداف ...

بیماری کرونا نه تنها بیشترین فشار اقتصادی را بر بخش‌های فقیر در ایران زده، بلکه آنها را در صف اول قربانیان بیماری کرونا قرار داده است. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه ۲۳ فروردین در ...

 رشد اقتصادی به معنای افزایش مستمر تولید ملی واقعی سرانه در یک کشور، به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه به حساب می آید و افزایش نرخ آن به بهبود رفاه اجتماعی می انجامد. بر اساس یافته های ...