غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود که از شبکه اینترنتی سیمای عدالت پخش شد، اظهار کرد: سال 1398 سالی توام با فراز و نشیب‌های فراوان بود؛ البته ملت قهرمان و سرد و گرم چشیده ایران با لطف و عنایت خدای ...