قهرمان پرتاب وزنه داخل سالن آسیا بار دیگر از طریق فضای مجازی شروع به اعتراض کرد تا حق خود را از فدراسیون مطالبه کند. به گزارش ایسنا، شاهین مهردلان، قهرمان پرتاب وزنه داخل سالن آسیا بار دیگر در صفحه شخصی ...