در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری و حدود بیست متهم دیگر که روز گذشته، ۱۸ خرداد برگزار شد، طرح نام برخی متهمان از جمله غلامرضا منصوری که مدتی بازرس و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بوده واکنش‌ها و افشاگری‌های زیادی ...