سازندگى-عمادالدین باقی، جامعه شناس: در همایش دو طفلان مسلم که توسط «جمعیت امام علی(ع)» برگزار می‌شد قرار بود درباره جرائم و مجازات‌های نوجوانان به‌ویژه مجازات اعدام سخنرانی داشته باشم. طبق معمول از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده کردم که فرصت انجام ...