وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران در سه ماه نخست امسال با وجود کرونا ۷۴ نفر ورودی گردشگر خارجی داشت. گردشگری نزدیک به صفر شد و ۱۲ هزار میلیارد تومان تا مردادماه ضرر وارد شد که برای ...

استان سمنان در سه محور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ظرفیت های خاص و متنوع است که  می توان به وجود نزدیک به ۳۰ کاروانسرا و آرامگاه شخصیت های تاریخ عارفان ایران چون شیخ علاالدوله سمنانی، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و شیخ محمود ...