علی نجفی خوشرودی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری برگزار شد ، افزود : امروز در شرایط بین المللی پیچیده ای قرار داریم و از موقعیت دولت و فشارهایی که از ...