معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجومعلمان گفت: یک بحث مطرح این است که ۴۵ درصد از حقوق قبلی‌ دانشجومعلمان کسر می‌شده اما اکنون که حقوقشان به حداقل حقوق ارتقاء یافته ...