برات قبادیان با بیان این مطلب، افزود: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت چهار حوزه تخصصی دارد و دانشگاه صنایع و‌ معادن هم زیر نظر این معاونت است. وی ادامه داد: دفتر آموزش و پژوهش، دفتر مالکیت صنعتی، دفتر ...