بهترین راه برای مقابله با ویروس کرونا، ماندن در خانه است. این ویروس عالم‌گیر، تنها در شرایطی زنجیره‌اش قطع می‌شود که همه باهم در خانه بمانیم و از حضور در اجتماعات خودداری کنیم. یک همت جهانی که هرشخص باید از ...