سازمان بهداشت جهانی (WHO) دستورالعمل‌های تازه‌ای در این مورد كه چه موقع استفاده از ماسک برای كودكان و نوجوانان ضروری است، ارائه كرد. رهنمودهای این سازمان نتیجه یک تحقیق مشترک با صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) است. بر این اساس ...