در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری و حدود بیست متهم دیگر که روز گذشته، ۱۸ خرداد برگزار شد، طرح نام برخی متهمان از جمله غلامرضا منصوری که مدتی بازرس و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بوده واکنش‌ها و افشاگری‌های زیادی ...

اولین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره صادق لاریجانی و بیش از بیست متهم دیگر، صبح یک‌شنبه ۱۸ خرداد در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی حسن ...