صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۹ به میزان بی‌سابقه‌ای رسید. گرچه میزان فروش تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است، اما این کشور اقدام به فروش بیش از یک میلیارد یورو جنگ‌افزار به ...