به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو شاهد تصویب سومین گزارش ملی کشورمان ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه ...